Menu

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Log In

Ysgol Gynradd Pontsenni

Sennybridge C. P. School

Siarter Iaith

Criw Cymraeg

SIARTER IAITH/ WELSH CHARTER

Nod y Siarter Iaith yw cefnogi ac annog ein plant a phobl ifanc i siarad Cymraeg ac hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg mewn gwahanol sefyllfaoedd yn yr ysgol, tu fas i’r ysgol ac yn y gymuned ehangach. Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am arwain y Siarter, ac yn eu geiriau nhw, ‘Mewn gair, ysbrydoli ein plant a’n pobl ifanc i ddefnyddio’u Cymraeg ym mhob agwedd o’u bywydau’ yw’r nod.

Y nod gan Lywodraeth Cymru ydy cynyddu nifer o siaradwyr Cymraeg ac i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Bydd Ysgol G.G Pontsenni yn cael cyfle i ennill gwobr efydd, arian ac aur. Mae hyn yn dibynnu ar faint o Gymraeg mae’r disgyblion yn ei siarad o ddydd i ddydd - mewn sefyllfaoedd amrywiol yn yr ysgol a’r gymuned ehangach. Mae’r Siarter Iaith yn gyfle i bawb yng nghymuned yr ysgol chwarae eu rhan wrth hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg - cyngor yr ysgol, y disgyblion, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn o’r iaith. Yn Ysgol G.G Pontsenni rydyn ni am rannu’r manteision gyda’r plant o’r hyn sy’n dod o siarad Cymraeg a bod yn ddwyieithog.

 

The main aim of the charter is to support and encourage our children and young people to speak Welsh and to encourage the use of Welsh in different situations within the school, outside of the school and in the wider community. The Welsh Government is responsible for leading the Siarter/ Charter and they have set out key strategic priorities for increasing the number of Welsh speakers in Wales to a million by 2050.

We want to inspire our children and young people to use Welsh in every aspect of their lives. Ysgol G.G Pontsenni will have the opportunity to win a bronze, silver and gold award. This will depend on how much Welsh pupils speak from day to day - in different situations within the school and within the wider community. The Welsh Language Charter asks for a contribution from every member of the school community – the pupils, the school council, the staff, the parents, the governors and the community. At Ysgol G.G Pontsenni we want to share with our pupils the benefits of speaking Welsh and what it means to be bilingual.

Our Criw Cymraeg, which is made up of pupils from Years 2 up to Year 6, are working enthusiastically to work with all the pupils, staff, parents, governors and the wider community to come up with ideas and to lead initiatives, events and competitions to encourage the use of Welsh spoken within our school and within the wider community. The Criw Cymraeg would also like to encourage local businesses, organisations and individuals to use Welsh in events, meetings, celebrations, places where people meet and socialise, in shop windows, on posters, community notice boards, signs etc within our local area.

 

Wall Display - Murlun

Top